Televízna relácia Autosalón sa v premiére vysiela každú nedeľu na STV1 o 9:40
s reprízami v utorok o 17:30 na STV2, v stredu o 5:30 na STV1 a v sobotu o 10:50 na STV2
 
 
Aktuálna súťažná otázka
 
Je Renault Austral E plug-in hybrid?
 
A: Áno

B: Nie

 
 
 
SÚŤAŽ

Chcete vyhrať hodnotnú cenu v diváckej súťaži? Stačí poslať SMS so správnou odpoveďou a mať trocha šťastia pri žrebovaní. SMS hlasovanie sme zvolili ako najrýchlejšiu a najdostupnejšiu formu odpovedania pre väčšinu z Vás.

Súťažná otázka:

 

Je Renault Austral E plug-in hybrid?

 
A: Áno


B: Nie

Odpovede zasielajte od nedele 26.11. od 9,00 hod. 
do soboty 2.12. do 12,00 hod.

 


Ako správne hlasovať? V každej relácii zaznie súťažná otázka. Na odpoveď Vám ponúkame dva varianty. Vyberte si podľa Vášho uváženia tú, ktorú považujete za správnu a pošlite SMS na číslo 7507 v tvare:


       AS(medzera) A (medzera) Vaše meno a adresa      

alebo
  

AS(medzera) B (medzera) Vaše meno a adresaUpozornenie!
Nezabudnite na medzery medzi tzv. kľúčovým slovom AS a odpoveďou A alebo B a tiež pred menom a adresou. Automatický systém inak nevie správne vyhodnotiť prijatú SMS a neakceptuje ju. Strácate tak možnosť stať sa výhercami v diváckej súťaži! 


  

 Cena za prijatie SMS správy, ktorá Vám oznámi zaregistrovanie do databázy úspešne odpovedajúcich je 0,50 €  s DPH. Rovnaká cena je aj za prijatie SMS v prípade, že ste neodpovedali správne.

CENY SA VÝHERCOM POSIELAJÚ  ZA CELÝ MESIAC NARAZ V NASLEDUJÚCOM MESIACI. (napr. ceny z februárových vysielaní sa posielajú v priebehu marca)Cenné výhry v našej sútaži:

 

 

predplatné časopisu Exclusive Car
 

 

Olej, tričko a vesta  od Euro Repar Car Service

Darčekové predmety od internetového obchodu Škoda E-shop

 

 

autokozmetika Turtle Wax

 

kamera do auta Nextbase

 

 

 

 

Názov súťaže

„SMS súťaž v rámci relácie Autosalón“ (ďalej len „súťaž“)

 

Forma súťaže

Vedomostná SMS súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlasovateľ súťaže

 4 TV, Spol. s r.o., Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO 35 890 835 (ďalej len „4TV“ alebo „ Vyhlasovateľ“)

 

Technické zabezpečenie súťaže

MegaVox s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO 35 799 676.

 

Obdobie súťaže

Súťaž prebieha od 1.5. 2021 do 31.12.2021.

 

Zámer súťaže

 • zvýšiť atraktivitu programu a interaktivitu s divákom,
 • podnietiť záujem o sledovanie programu,
 • motivovať k pravidelnému sledovaniu programu.

 

Propagácia súťaže

Súťaž bude propagovaná na programových službách RTVS Jednotka a Dvojka v relácii Autosalón.

 

Podmienky účasti

 1. Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru len osoba ktorá dovŕšila vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (ďalej len „súťažiaci“ alebo „výherca“).
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa  a zamestnanci spoločnosti MegaVox s.r.o.
 3. V prípade, že sa do súťaže zapojí a stane výhercom osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, alebo osoba označená v bode 2 a Vyhlasovateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, takáto osoba bude zo súťaže vylúčená a výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

 

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie

 1. Súťaž prebieha v jednotlivých kolách, pričom každé kolo súťaže začína premiérou relácie Autosalón vysielanej na programových službách RTVS Jednotka a Dvojka a trvá 4 nasledujúce kalendárne dni po odvysielanej premiére. Počas vysielania premiéry relácie bude vyhlásená vedomostná otázka súvisiaca s obsahom a tématickými príspevkami v relácii.
 2. Súťažiacim v súťaži sa stáva každý, kto pošle SMS odpoveď na vedomostnú otázku prostredníctvom siete slovenských mobilných operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 7507 v tvare (medzera)A (pre odpoveď áno) alebo B (pre odpoveď nie), za odpoveďou uvedú svoje meno, priezvisko a  Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 0,50 eur s DPH.  
 3. Do žrebovania o výhry bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý pošle SMS v správnom tvare v čase súťaže so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku súťažného kola.
 4. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu .
 5. Počet zaslaných SMS od jednotlivého súťažiaceho nie je obmedzený.
 6. Výhercovia budú uverejňovaní v nasledujúcej časti (premiére) relácie Autosalón .
 7. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu v rámci obdobia 10 kalendárnych dní po vyžrebovaní, výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ súťaže má právo, ale nie povinnosť vyžrebovať náhradného výhercu v súlade s týmito pravidlami.
 8. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže spoločnosti  4 TV, Spol. s r.o., Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO 35 890 835 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefónne číslo).
 9. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.12.2021. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 

Ceny v súťaži

 Výhry v jednotlivých súťažných kolách sú vecné ceny, ktorých hodnota nepresiahne 350 eur.  

 

Odovzdanie cien

Ceny odovzdá výhercom vyhlasovateľ súťaže. Ceny budú odovzdané spôsobom dohodnutým s výhercom (poštou, kuriérskou službou, osobne). Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého odoslali SMS a po prvotnom kontakte alternatívne i elektronickou poštou.

 

Daňový režim

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená.

 

Ostatné ustanovenia

 1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
 2. Plnenia poskytnuté  v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje Vyhlasovateľ.
 4. Zaslaním SMS do SMS súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.

5.  Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť MegaVox, s.r.o. ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.

 

Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.

Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platnosť štatútu

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2021.

 

 

 

 

Je model Tonale prvým SUV značky Alfa Romeo

 
Autosalón
RENAULT AUSTRAL E30.11.2023
ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI 4x430.11.2023
KIA EV930.11.2023
VOLVO C40 RECHARGE30.11.2023
KIA SPORTAGE 1.6 T GDi MHEV23.11.2023
LEXUS RZ 450e23.11.2023
 
 
 
 
 
 
© 4TV, s.r.o. 2010, Všetky práva vyhradené!
Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Webhosting a registrácia domén