Televízna relácia Autosalón sa v premiére vysiela každú nedeľu na STV1 o 9:40
s reprízami v utorok o 17:30 na STV2, v stredu o 5:30 na STV1 a v sobotu o 10:50 na STV2
Tip travel
 
 
Aktuálna súťažná otázka
 
Využíva Mercedes-Benz E300 de benzínový agregát?
 
A: Áno

B: Nie

 
 
 
SÚŤAŽ

Chcete vyhrať hodnotnú cenu v diváckej súťaži? Stačí poslať SMS so správnou odpoveďou a mať trocha šťastia pri žrebovaní. SMS hlasovanie sme zvolili ako najrýchlejšiu a najdostupnejšiu formu odpovedania pre väčšinu z Vás.

Súťažná otázka:

 

Využíva Mercedes-Benz E300 de benzínový agregát?

 
A: Áno


B: Nie

Odpovede zasielajte od nedele 30.6. od 9,00 hod. 
do soboty 6.7. do 12,00 hod.

 


Ako správne hlasovať? V každej relácii zaznie súťažná otázka. Na odpoveď Vám ponúkame dva varianty. Vyberte si podľa Vášho uváženia tú, ktorú považujete za správnu a pošlite SMS na číslo 7507 v tvare:


       AS(medzera) A (medzera) Vaše meno a adresa      

alebo
  

AS(medzera) B (medzera) Vaše meno a adresaUpozornenie!
Nezabudnite na medzery medzi tzv. kľúčovým slovom AS a odpoveďou A alebo B a tiež pred menom a adresou. Automatický systém inak nevie správne vyhodnotiť prijatú SMS a neakceptuje ju. Strácate tak možnosť stať sa výhercami v diváckej súťaži! 


  

 Cena za prijatie SMS správy, ktorá Vám oznámi zaregistrovanie do databázy úspešne odpovedajúcich je 0,50 €  s DPH. Rovnaká cena je aj za prijatie SMS v prípade, že ste neodpovedali správne.

CENY SA VÝHERCOM POSIELAJÚ  ZA CELÝ MESIAC NARAZ V NASLEDUJÚCOM MESIACI. (napr. ceny z februárových vysielaní sa posielajú v priebehu marca)Cenné výhry v našej sútaži:

 

 

predplatné časopisu Exclusive Car
 

 

Olej, tričko a vesta  od Euro Repar Car Service

Darčekové predmety od internetového obchodu Škoda E-shop

 

 

autokozmetika Turtle Wax

 

 

Darčeková poukážka LOMAX v hodnote 200 €

 

 

 

 

Názov súťaže

„SMS súťaž v rámci relácie Autosalón“ (ďalej len „súťaž“)

 

Forma súťaže

Vedomostná SMS súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlasovateľ súťaže

 4 TV, Spol. s r.o., Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO 35 890 835 (ďalej len „4TV“ alebo „ Vyhlasovateľ“)

 

Technické zabezpečenie súťaže

MegaVox s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO 35 799 676.

 

Obdobie súťaže

Súťaž prebieha od 1.5. 2021 do 31.12.2021.

 

Zámer súťaže

 • zvýšiť atraktivitu programu a interaktivitu s divákom,
 • podnietiť záujem o sledovanie programu,
 • motivovať k pravidelnému sledovaniu programu.

 

Propagácia súťaže

Súťaž bude propagovaná na programových službách RTVS Jednotka a Dvojka v relácii Autosalón.

 

Podmienky účasti

 1. Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru len osoba ktorá dovŕšila vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (ďalej len „súťažiaci“ alebo „výherca“).
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa  a zamestnanci spoločnosti MegaVox s.r.o.
 3. V prípade, že sa do súťaže zapojí a stane výhercom osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, alebo osoba označená v bode 2 a Vyhlasovateľ sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, takáto osoba bude zo súťaže vylúčená a výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.

 

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie

 1. Súťaž prebieha v jednotlivých kolách, pričom každé kolo súťaže začína premiérou relácie Autosalón vysielanej na programových službách RTVS Jednotka a Dvojka a trvá 4 nasledujúce kalendárne dni po odvysielanej premiére. Počas vysielania premiéry relácie bude vyhlásená vedomostná otázka súvisiaca s obsahom a tématickými príspevkami v relácii.
 2. Súťažiacim v súťaži sa stáva každý, kto pošle SMS odpoveď na vedomostnú otázku prostredníctvom siete slovenských mobilných operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 7507 v tvare (medzera)A (pre odpoveď áno) alebo B (pre odpoveď nie), za odpoveďou uvedú svoje meno, priezvisko a  Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 0,50 eur s DPH.  
 3. Do žrebovania o výhry bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý pošle SMS v správnom tvare v čase súťaže so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku súťažného kola.
 4. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu .
 5. Počet zaslaných SMS od jednotlivého súťažiaceho nie je obmedzený.
 6. Výhercovia budú uverejňovaní v nasledujúcej časti (premiére) relácie Autosalón .
 7. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu v rámci obdobia 10 kalendárnych dní po vyžrebovaní, výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ súťaže má právo, ale nie povinnosť vyžrebovať náhradného výhercu v súlade s týmito pravidlami.
 8. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže spoločnosti  4 TV, Spol. s r.o., Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava, IČO 35 890 835 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefónne číslo).
 9. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.12.2021. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 

Ceny v súťaži

 Výhry v jednotlivých súťažných kolách sú vecné ceny, ktorých hodnota nepresiahne 350 eur.  

 

Odovzdanie cien

Ceny odovzdá výhercom vyhlasovateľ súťaže. Ceny budú odovzdané spôsobom dohodnutým s výhercom (poštou, kuriérskou službou, osobne). Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého odoslali SMS a po prvotnom kontakte alternatívne i elektronickou poštou.

 

Daňový režim

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená.

 

Ostatné ustanovenia

 1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
 2. Plnenia poskytnuté  v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje Vyhlasovateľ.
 4. Zaslaním SMS do SMS súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.

5.  Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť MegaVox, s.r.o. ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.

 

Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.

Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platnosť štatútu

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2021.

 

 

 

 

Je model Tonale prvým SUV značky Alfa Romeo

© 4TV, s.r.o. 2010, Všetky práva vyhradené!
Akékoľvek kopírovanie a rozširovanie textov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Webhosting a registrácia domén